Amb una perspectiva activista i la voluntat de construir resiliència  admiració cap al medi marí com l’ecosistema més gran de la terra presento l’exposició Act Mediterranean Art.

Des de la pràctica del gravat calcogràfic a color ( no tòxic), a una sola planxa i incorporant el missatge cal·ligràfic vehicular del projecte MPA-ENGAGE (Marin Protected Arees), de com a solució per mitigar les conseqüències del canvi climàtic.


“From an activist perspective and the desire to build resilience and promote respect towards the marine environment ”

From an activist perspective and the desire to build resilience and promote respect towards the marine environment as the largest ecosystem on Earth it is , I present the exhibition Act Mediterranean Art.

Using chalcographic engraving in color (non-toxic) on a single plate, I incorporate the calligraphic message of the MPA-ENGAGE project (Marine Protected Areas), as a solution to mitigate the consequences of climate change.